Lục Tỉnh Cầm Ca là thư viện trực tuyến về các hình thức diễn xướng Nam Bộ trong suốt bối cảnh lịch sử hơn 400 năm của miền đất này.


Là một dự án của Cội Việt và Đối thoại Văn hóa Cộng đồng, với sự tài trợ một phần của Hội đồng Anh, thư viện nhằm sưu tầm và hệ thống hóa các dữ liệu về những hình thức diễn xướng truyền thống của miền Nam, từ đó cung cấp cho khán giả kiến thức cơ bản để làm quen, nắm bắt và thưởng thức các loại hình biểu diễn, cũng như tài liệu chuyên sâu để nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hơn.


Chúng tôi mong muốn có thể kết nối di sản âm nhạc của cha ông đến với khán giả và nghệ sĩ trẻ tuổi, để tất cả chúng ta đều có thể góp phần vào gìn giữ và phát triển di sản văn hóa phi vật thể quý giá này.